ภาษีสร้างสวัสดิการ ยกระดับการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมของคนไทย

ข้อมูลผลงาน

  111      134     
 
Creative Commons License
ภาษีสร้างสวัสดิการ ยกระดับการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมของคนไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ภาษีสร้างสวัสดิการ ยกระดับการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมของคนไทย
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สภาพัฒน์
คำสำคัญ :   การศึกษา, ประเทศไทย, สวสัสดิการ, ความเหลื่อมล้ำ, ภาษี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ