การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนเปิดคำภีร์เทวดา

ข้อมูลผลงาน

  69      49     
 
Creative Commons License
การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนเปิดคำภีร์เทวดา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การปลูกกาแฟอะราบิกา ตอนเปิดคำภีร์เทวดา
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร
คำสำคัญ :   nectec, กาแฟ, what2grow, zoning, อะราบิกา, nstda
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, กรณีศึกษา

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (1.21 GB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง