วีดีโอการระบายภาพสีน้ำดอกม่วงเทพรัตน์

ข้อมูลผลงาน

  222      413     
 
Creative Commons License
วีดีโอการระบายภาพสีน้ำดอกม่วงเทพรัตน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วีดีโอการระบายภาพสีน้ำดอกม่วงเทพรัตน์
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ธนชัย นิลพันธ์
คำสำคัญ :   เทคนิคสีน้ำ, วาดภาพดอกไม้, ดอกม่วงเทพรัตน์, วีดีโอการระบายภาพสีน้ำ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, คลิปเสียง

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (251.92 MB)
- ดาวน์โหลด 2 (503.71 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง