บ้านคำปุน

ข้อมูลผลงาน

  44      15     
 
Creative Commons License
บ้านคำปุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บ้านคำปุน
คำอธิบาย :  บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานหัตถกรรมการทอผ้าไหมของไทยอีสานที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน โดย นางคำปุน ศรีใส และนายมีชัย แต้สุจริยา ผู้เป็นเจ้าของและเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นแหล่งผลิตงานทอผ้าไหมที่มีคุณภาพที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เช่น ผ้ามัดหมี่ผสมผสานงานจกดิ้นและไหม และผ้าธัญพัสตร์ เป็นผู้ที่คิดค้นและออกแบบผ้าลายกาบบัว ผ้าเอกลักษณ์จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นแหล่งรวบรวมเทคนิควิธีและเครื่องมือทอผ้าโบราณที่มีคุณค่าหายากซึ่งจัดแสดงอยู่ภายใต้อาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมไทยผสมผสานกับท้องถิ่นอีสาน เปิดให้เข้าชมปีละครั้งในช่วงเทศกาลประเพณีเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   วารินชำราบ, พิพิธภัณฑ์ผ้า, อุบลราชธานี, เครื่องมือทอผ้า, การทอผ้าไหม, ผ้ากาบบัว, หัตถกรรมการทอผ้า, ผ้าพื้นเมือง, ผ้าไหมพื้นบ้าน, บ้านคำปุน, พิพิธภัณฑ์
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=595
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (478.55 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง