หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี

ข้อมูลผลงาน

  110      42     
 
Creative Commons License
หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หัตถกรรมทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี
คำอธิบาย :  หัตถกรรมการทอผ้าไหมบ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ชาวบ้านที่เป็นผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ได้รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพหลัก คือ การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทำงานหัตถกรรมทอผ้าไหมพื้นบ้านที่มีคุณภาพ ลวดลายที่นิยมทอจะมีทั้งลายพื้นบ้าน เช่น หมากจับ โคมห้า โคมเจ็ด สร้อยดอกหมาก ลายปราสาทผึ้ง ลายจกดาว ด้วยความชำนาญและฝีมือดีจึงได้รับการว่าจ้างจากร้านค้าในตัวเมืองให้ทอผ้าส่งขายสร้างรายได้อย่างดีให้กับชาวบ้าน ชาวบ้านจึงนิยมทอผ้ากันแทบจะทุกหลังคาเรือน ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมชั้นดีแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อมีรายได้เกิดขึ้นจึงทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงช่างจากรุ่นสู่รุ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   หัตถกรรมการทอผ้า, บ้านลาดสมดี, อุบลราชธานี, อำเภอตระการพืชผล, การเลี้ยงไหม, ลวดลายผ้าไหม, หัตถกรรมท้องถิ่นอีสาน, การทอผ้าไหม, การปลูกหม่อน
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=2673
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ