หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว

ข้อมูลผลงาน

  35      18     
 
Creative Commons License
หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว
คำอธิบาย :  หัตถกรรมทองเหลืองบ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองที่ยังคงใช้เทคนิควิธีพื้นบ้านที่เรียกว่า ขี้ผึ้งหาย และคงลวดลายดั้งเดิมไว้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานของชุมชนบ้านปะอาว เครื่องทองเหลืองที่ผลิต ได้แก่ กระพรวน กระดิ่ง ผอบ ปิ่นปักผม โถ เชื่ยนหมาก ระฆัง พระพุทธรูป เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ทองเหลืองบ้านปะอาวจะผลิตชิ้นต่อชิ้นจึงเป็นงานหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และมีชิ้นเดียวในโลก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   หัตถกรรมพื้นบ้านอีสาน, บ้านปะอาว, หัตถกรรมทองเหลือง, เครื่องทองเหลือง, เทคนิคขี้ผึ้งหาย, อุบลราชธานี
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=732
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ