ผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม

ข้อมูลผลงาน

  115      162     
 
Creative Commons License
ผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม
คำอธิบาย :  ผลิตภัณฑ์เทียนหอมเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทียนขึ้นให้มีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการจุดเป็นพุทธบูชา โดยการนำลายที่เลียนแบบธรรมทั้งดอกไม้ใบหญ้าที่ละเอียดอ่อนเหมือนจริงมาใส่ไว้ในงาน โดดเด่นด้วยการจัดวางโทนสี โดยเน้นความสวยงาม สีสันสดใสสะอาดตา เหมาะสำหรับเป็นของฝากของที่ระลึก เก็บสะสม เพิ่มความหอมของเทียนด้วยหัวน้ำหอมสมุนไพรจากศูนย์สมุนไพรบ้านม่วง อำเภอเดชอุดม บรรจุในภาชนะบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านบ้านเวียงเกษม และเครื่องปั้นดินเผาจากปากห้วยวังนอง เป็นลักษณะบูรณาการด้านการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการเข้าด้วยกัน สามารถจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   เทียนหอม, อุบลราชธานี, ผลิตภัณฑ์เทียนหอม, อำเภอเดชอุดม
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=3013
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ