ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่

ข้อมูลผลงาน

  132      53     
 
Creative Commons License
ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่
คำอธิบาย :  ศูนย์การเรียนรู้เทียนพรรษาศรีประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นโดย นายสมคิด สอนอาจ ครูภูมิปัญญาไทย ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการทำต้นเทียนพรรษามามากกว่า 50 ปี วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งศูนย์ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเยาวชนในการทำต้นเทียนพรรษาในประเพณีบุญเดือนแปดหรือประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   ประเพณีแห่เทียนพรรษา, การทำต้นเทียนพรรษา, ศูนย์การเรียนรู้, การถ่ายทอดความรู้, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สมคิด สอนอาจ, การแกะสลักเทียนพรรษา, ครูภูมิปัญญาไทย, อุบลราชธานี, การติดพิมพ์เทียนพรรษา
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=718
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ