อาสนวิหารแม่พระนิรมล (วัดบุ่งกะแทว)

ข้อมูลผลงาน

  110      49     
 
Creative Commons License
อาสนวิหารแม่พระนิรมล (วัดบุ่งกะแทว) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  อาสนวิหารแม่พระนิรมล (วัดบุ่งกะแทว)
คำอธิบาย :  อาสนวิหารแม่พระนิรมล (วัดบุ่งกะแทว) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นวัดคาทอลิกวัดแรกของภาคอีสาน เรียกอีกอย่างว่า วัดโรมัน กลุ่มคริสตชนกลุ่มแรกของเมืองอุบลมีจำนวนประมาณ 30 คน คณะผู้ก่อตั้งและคริสตชนกลุ่มแรกนี้มีความศรัทธาต่อแม่พระมาก จึงได้เลือกแม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยตั้งชื่อวัดว่า “แม่พระนฤมลทิน”
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   วัดโรมัน, นิกายโรมันคาทอลิก, มิสซัง, ศาสนาคริสต์, อุบลราชธานี, ศาสนสถานคริสต์, วัด
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=2958
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ