การฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ

ข้อมูลผลงาน

  141      76     
 
Creative Commons License
การฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การฟ้อนกลองตุ้มบ้านหนองบ่อ
คำอธิบาย :  การฟ้อนกลองตุ้มของชาวบ้านหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีนั้นแต่เดิมจะฟ้อนกันในขบวนแห่บุญบั้งไฟซึ่งเป็นพิธีกรรมการขอฝนเพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะคือกลองตุ้มและพางฮาด มีท่าฟ้อนรำและเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   พิธีกรรมขอฝน, กลองตุ้ม, การฟ้อนรำ, อุบลราชธานี, บ้านหนองบ่อ, การแสดงพื้นบ้านอีสาน, ดนตรีพื้นบ้านอีสาน
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=688
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ