หัตถกรรมตีฆ้องบ้านทรายมูล

ข้อมูลผลงาน

  163      72     
 
Creative Commons License
หัตถกรรมตีฆ้องบ้านทรายมูล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หัตถกรรมตีฆ้องบ้านทรายมูล
คำอธิบาย :  บ้านทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพเสริมหลังฤดูการทำนาคือการตีฆ้องหรือการทำฆ้อง เอกลักษณ์ของฆ้องบ้านทรายมูลคือมี 9 จูม ที่แสดงถึงความก้าวหน้าและเป็นสิริมงคล มีเสียงที่ดังกังวาล ชาวบ้านยังคงรูปแบบการทำฆ้องด้วยการตีด้วยมือ มีทั้งฆ้องที่ทำมาจากเหล็กและทองเหลือง มีหลายขนาด ทำส่งขายทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   อำเภอพิบูลมังสาหาร, การตีฆ้อง, ฆ้องเก้าจูม, บ้านทรายมูล, อุบลราชธานี
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=2941
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ