ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน

ข้อมูลผลงาน

  102      95     
 
Creative Commons License
ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน
คำอธิบาย :  ชมรมอนุรักษ์ม้าพันธุ์พื้นบ้าน บ้านหนองชาติ ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นชมรมที่เลี้ยงม้าพันธุ์พื้นบ้าน หรือม้าแกลบ หรือม้าแคระ เพื่อการอนุรักษ์และการใช้งาน โดยการนำของนายชูชาติ วารปรีดี มีการส่งเสริมปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเลี้ยงม้าและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางชมรมจัดขึ้น เช่น การเรียนรู้นิสัยของม้า การฝึกขี่ม้า การผจญภัยและการเอาตัวรอด การบริการท่องเที่ยวขี่ม้าชมธรรมชาติ ศึกษาวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีชุมชน เป็นต้น
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   อุบลราชธานี, ม้าแคระ, ม้าพื้นบ้าน, อำเภอสิรินธร, การเลี้ยงม้า, ม้าแกลบ
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=3712
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ