การทำนาบัว ท่าโพธิ์ศรี

ข้อมูลผลงาน

  212      613     
 
Creative Commons License
การทำนาบัว ท่าโพธิ์ศรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำนาบัว ท่าโพธิ์ศรี
คำอธิบาย :  ชาวบ้านท่าโพธิ์ศรี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีอาชีพหลัก คือ การทำนา และอาชีพเสริมที่สร้างรายได้อีกทางหนึ่งคือ การทำนาบัว บัวที่ปลูกคือ บัวหลวง ซึ่งสามารถเก็บทั้งดอกและฝักขายได้ มีพื้นที่ปลูกราว ๆ 20-30 ไร่
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   อุบลราชธานี, นาบัว, อำเภอเดชอุดม, ดอกบัว, ฝักบัว, บัวหลวง
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=3580
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (518.87 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง