ม่วงสามสิบ ออแกนิกส์ฟาร์ม

ข้อมูลผลงาน

  44      16     
 
Creative Commons License
ม่วงสามสิบ ออแกนิกส์ฟาร์ม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ม่วงสามสิบ ออแกนิกส์ฟาร์ม
คำอธิบาย :  ม่วงสามสิบ ออแกนิกส์ฟาร์ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นสวนที่ปลูกผักผลไม้ปลอดสารพิษ โดยการริเริ่มของ ดร.จำลอง พรมสวัสดิ์ ผู้บริหารและประธาน ท่านมีแนวคิดที่จะสร้างวิสาหกิจในชุมชนขึ้นและทำให้ชาวบ้านมีอาหารปลอดสารพิษสำหรับบริโภคและจำหน่าย นอกจากนี้แล้ว ม่วงสามสิบ ออแกนิกส์ฟาร์มแห่งนี้ยังเป็นเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรอินทรีย์อีกด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   อำเภอม่วงสามสิบ, อุบลราชธานี, ผลไม้ปลอดสารพิษ, ผักปลอดสารพิษ, เกษตรอินทรีย์, วิสาหกิจชุมชน
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1824
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ