พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา

ข้อมูลผลงาน

  161      118     
 
Creative Commons License
พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา
คำอธิบาย :  พิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจากทางวัดเกษมสำราญและชาวบ้าน นำโดย พระครูเกษมธรรมานุวัตร หรือญาท่านเกษม เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ มีแนวความคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น เพื่อสร้างแหล่งความรู้ความรู้และจัดเก็บหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน และชาวบ้านในท้องถิ่น เป็นการเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนเข้าหากัน แบะสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนอีกด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   อำเภอตระการพืชผล, พิพิธภัณฑ์, อุบลราชธานี, พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1801
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (396.48 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง