ผ้าลายปลาอีด บ้านชีทวน

ข้อมูลผลงาน

  175      148     
 
Creative Commons License
ผ้าลายปลาอีด บ้านชีทวน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผ้าลายปลาอีด บ้านชีทวน
คำอธิบาย :  ผ้าลายปลาอีด เป็นลวดลายผ้าเอกลักษณ์ของบ้านชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทอผ้าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ได้สร้างสรรค์ลายผ้าปลาอีดขึ้นโดยดัดแปลงมาจากลวดลายของปลาอีด ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดที่พบในท้องถิ่น สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของชุมชน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ขนิษฐา ทุมมากรณ์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คำสำคัญ :   ผ้าลายปลาอีด, บ้านชีทวน, อำเภอเขื่องใน, ลวดลายผ้า, การทอผ้า, หัตถกรรมการทอผ้า, อุบลราชธานี
URL :   http://www.esanpedia.oar.ubu.ac.th/esaninfo/?p=1778
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ