คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2562

ข้อมูลผลงาน

  126      201     
 
Creative Commons License
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2562
คำอธิบาย :  เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2562 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง ISO 31000:2009 เวอร์ชั่น 5.3 (2562)
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) เมื่อ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ISO 31000:2009, บริหารความเสี่ยง, คู่มือ, กวทช.
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-plan/205-nstda-risk-management-guide/12350-nstda-enterprise-risk-management-2019
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ