คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2560

ข้อมูลผลงาน

  85      221     
 
Creative Commons License
คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2560 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ปี 2560
คำอธิบาย :  เอกสารคู่มือบริหารความเสี่ยงของ สวทช. ประจำปี 2560 ตามกรอบมาตรฐานบริหารความเสี่ยง
ISO 31000:2009 ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 18 มกราคม พ.ศ. 2560
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   บริหารความเสี่ยง, ISO 31000:2009, สวทช., คู่มือ, กวทช
URL :   https://www.nstda.or.th/th/nstda-plan/205-nstda-risk-management-guide/11340-nstda-enterprise-risk-management-2017
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ