สะล้อน่าน สะล้อก๊อบ ตอนที่ 6 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี

ข้อมูลผลงาน

  55      24     
 
Creative Commons License
สะล้อน่าน สะล้อก๊อบ ตอนที่ 6 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สะล้อน่าน สะล้อก๊อบ ตอนที่ 6 การดูแลรักษาเครื่องดนตรี
คำอธิบาย :  สะล้อก๊อบ หรือ สะล้อน่าน นิยมเล่นในจังหวัดน่านและแพร่ ใช้บรรเลงร่วมกับซึงเรียกว่า "พิณ" ประกอบการขับซอ นิยมบรรเลงร่วมในวงสะล้อ-ซึง ของภาคเหนือตอนบน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   จีระศักดิ์ ธนูมาศ
คำสำคัญ :   เครื่องดนตรี, เมืองลอง, เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา, สะล้อก๊อบ, สะล้อน่าน, โฮงซึงหลวง, แพร่
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (191.10 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง