หับ โห้ หิ้น (Hab Ho Hin)

ข้อมูลผลงาน

  73      21     
 
Creative Commons License
หับ โห้ หิ้น (Hab Ho Hin) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หับ โห้ หิ้น (Hab Ho Hin)
คำอธิบาย :  หับ โห้ หิ้น หรือโรงสีแดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา หับ โห้ หิ้น ในสมัยก่อนคือโรงสีข้าว เป็นสถานที่เก่าแก่ในย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลา ที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปี ตัวอาคารทั้งหมดทาด้วยสีแดงสดใส สวยแตะตาต้องใจ หับ โห้ หิ้น ตั้งอยู่บนถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา หากย้อนไปในอดีตเมืองสงขลาโดยเฉพาะฝั่งบ่อยาง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญและพัฒนา โดยกลุ่มคนเชื้อสายจีน ประกอบด้วยหลาย ๆ ตระกูล อาทิ ณ สงขลา, รัตรสาร, รัตนปราการ ซึ่งได้ทำค้าขายกับเมืองอื่น ๆ เช่น ปัตตานี นราธิวาส หรือมาเลยเซีย โดยเฉพาะการค้าขายข้าวสาร ซึ่งสมัยก่อนการส่งมอบผลิตผลทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าวคือโรงสี หับ โห้ หิ้น หรือโรงสีแดง จึงเป็นโรงสีข้าวที่รองรับผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรในแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่สำคัญ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คนึง บัวพูล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   สงขลา, การท่องเที่ยว, โรงสีแดง, ภาคใต้
URL :   https://clib.psu.ac.th/southerninfo/content/1/fbccb789
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (55.37 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง