หุ่นละคร ตอนที่ 4 หุ่นละครเล็ก

ข้อมูลผลงาน

  182      115     
 
Creative Commons License
หุ่นละคร ตอนที่ 4 หุ่นละครเล็ก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หุ่นละคร ตอนที่ 4 หุ่นละครเล็ก
คำอธิบาย :  Thailand Cyber University ความรู้ทั่วไปด้านศิลปวัฒนธรรมและศาสนา หุ่นละคร ตอนที่ 4 หุ่นละครเล็ก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
คำสำคัญ :   TCU, Culture, ศิลปะ, หุ่นละครเล็ก, ศาสนา, หุ่นละคร, วัฒนธรรม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, บรรยาย