เศรษฐกิจชีวภาพ(BioEconomic)

ข้อมูลผลงาน

  82      53     
 
Creative Commons License
เศรษฐกิจชีวภาพ(BioEconomic) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เศรษฐกิจชีวภาพ(BioEconomic)
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เศรษฐกิจฐานชีวภาพ, ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ, เศรษฐกิจสีเขียว, circular economy, BioEconomic, เศรษฐกิจ, bioinformatics, green economy, เศรษฐกิจชีวภาพ, เศรษฐกิจหมุนเวียน, เศรษฐกิจชีวภาพไทย, เชื้อเพลิงชีวภาพ, สารเคมีจากชีวภาพ, ชีวสารสนเทศ, เทคโนโลยีชีวภาพ, Biobased economic
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Textbooks, Infographic