นกพญาไฟใหญ่ Scarlet Minivet

ข้อมูลผลงาน

  102      49     
 
Creative Commons License
นกพญาไฟใหญ่ Scarlet Minivet is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นกพญาไฟใหญ่ Scarlet Minivet
คำอธิบาย :  นกพญาไฟใหญ่ Scarlet Minivet
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   นกพญาไฟใหญ่, Scarlet Minivet
URL :   http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=5116
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (190.92 KB)