นกแซงแซวหางปลา Black Drongo

ข้อมูลผลงาน

  41      25     
 
Creative Commons License
นกแซงแซวหางปลา Black Drongo is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  นกแซงแซวหางปลา Black Drongo
คำอธิบาย :  นกแซงแซวหางปลา Black Drongo
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
คำสำคัญ :   Black Drongo, นกแซงแซวหางปลา
URL :   http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=5129
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (174.96 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง