หมายกำหนดการ ที่ ๘/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏฯ

ข้อมูลผลงาน

  53      30     
 
Creative Commons License
หมายกำหนดการ ที่ ๘/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏฯ is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  หมายกำหนดการ ที่ ๘/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏฯ
คำอธิบาย :  หมายกำหนดการ ที่ ๘/๒๕๖๒ หมายกำหนดการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ราชกิจจานุเบกษา
คำสำคัญ :   พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ, ดวงพระบรมราชสมภพ, แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล, หมายกำหนดการ, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ