แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ข้อมูลผลงาน

  38      41     
 
Creative Commons License
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
คำอธิบาย :  ปิ่นฟ้าฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรบนวิถีแห่งความพอเพียง จังหวัดปทุมธานี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สรพงษ์ ชาลีรัตน์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ไอลดา จิตจะกูล
คำสำคัญ :   ปิ่นฟ้าฟาร์ม, วิถีพอเพียง, แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สถานที่ท่องเที่ยว, การเกษตรแบบผสมผสาน, เศรษฐกิจพอเพียง
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ