พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562

ข้อมูลผลงาน

  257      201     
 
Creative Commons License
พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
คำอธิบาย :  ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มเกิดการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในการกระทำความผิดต่างๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องเร่งผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศ เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนุบคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่างๆ จนเกินสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562 สาระในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ จะให้เวลาเตรียมตัว 1 ปีนับตั้งแต่ลงประกาศในราชกิจจาฯ โดยจะมีผลบังคับใช้ 28 พ.ค. 2563
สาระสำคัญ จะมีการตั้ง คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการตั้งหน่วยงานใหม่คือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทั้งนี้การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถถอนความยินยอมได้ รวมถึงมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายได้เมื่อการเก็บ ใช้ เปิดเผย ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือถอนความยินยอม

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-data-privacy-act
https://www.matichon.co.th/bullet-news-today/news_1512987

Download : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำสำคัญ :   ข้อมูลส่วนบุคคล, คุ้มครอง, สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, ราชกิจจานุเบกษา, กระทรวงดิจิทัล, พรบ., DE, etda, สพธอ., พระราชบัญญัติ
URL :   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   กฎหมาย ระเบียบ