คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลผลงาน

  92      95     
 
Creative Commons License
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มุมด้านถนนอังรีดูนังต์ ถ่ายวันที่ 4 มกราคม 2559
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   สถาบันการศึกษา, คณะอักษรศาสตร์, ถนนอังรีดูนังต์, มหาวิทยาลัย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (36.94 KB)