VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #4

ข้อมูลผลงาน

  125      31     
 
Creative Commons License
VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #4 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  VDO การสาธิตทำเทียนอบขนม #4
คำอธิบาย :  การทำน้ำเทียน การฟั่นเทียน และการสาธิตการใช้เทียนอบขนม
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  อรรคภพ ทองตะนาว
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, นิศารัตน์ เอกรักษา, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, ปภัสพงศ์ สุภาพพันธุ์, สันติ สวนศรี, ทองตะนาวเครื่องหอมไทยเดิม
คำสำคัญ :   เครื่องหอมไทยเดิม, เทียน, งานทำมือ, เครื่องหอม, เทียนอบขนม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   ภาพเคลื่อนไหว, Resource Review, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, Flash Clip