การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 1

ข้อมูลผลงาน

  256      45     
 
Creative Commons License
การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 1 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง #8 ส่วนที่ 1
คำอธิบาย :  การแสดงลิเกทรงเครื่อง เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พิพากษานางวันทอง ณ หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2561
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คณะกรณ์กัญจนรัตน์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สันติ สวนศรี, กฤตมุข ธนรัช, บ้านเครื่องคุณรัตน์, พิชชาพร นนทกนก, วัชรพงศ์ ปานเสนชุติพันธุ์, นฤพนธ์ กลิ่นพยอม, วิบูลย์ ไพโรจน์ฤทธิ์, ศิริวรรณ อ่อนสัมกฤษณ์, สุรพล เดชธำรงวัฒน์, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ, ไอยเรศ งามแฉล้ม, วิโรจน์ วีระวัฒนานนท์
คำสำคัญ :   การแสดง, ลิเกทรงเครื่อง, พิพากษานางวันทอง, การแสดงพื้นบ้าน, ขุนช้างขุนแผน, ลิเก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, ภาษาไทย, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Flash Clip, Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว