เนื้อย่าง

ข้อมูลผลงาน

  65      83     
 
Creative Commons License
เนื้อย่าง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เนื้อย่าง
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธ์
คำสำคัญ :   Cambodia food, Kingdom of Cambodia, Phanom Penh, Kampuchea, Cambodia cuisine, Khmer, อาหารเขมร, Mer Kmek Restuarant
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (88.75 KB)