จำปี

ข้อมูลผลงาน

  10      13     
 
Creative Commons License
จำปี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จำปี
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรทิพย์ วรกุล
คำสำคัญ :   จุมปี, จุ๋มปี๋, จำปี, White Champaka, Magnolia, ดอกไม้, Michelia alba DC
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (63.80 KB)