จำปี

ข้อมูลผลงาน

  9      13     
 
Creative Commons License
จำปี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  จำปี
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  พรทิพย์ วรกุล
คำสำคัญ :   จุ๋มปี๋, White Champaka, จำปี, จุมปี, Michelia alba DC, Magnolia
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (72.36 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง