การฝึกซ้อมขบวนย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

ข้อมูลผลงาน

  57      22     
 
Creative Commons License
การฝึกซ้อมขบวนย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การฝึกซ้อมขบวนย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
คำอธิบาย :  การฝึกซ้อมขบวนย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในริ้วขบวนที่ 2 3 4 ตั้งแต่ท่าวาสุกรีถึงสะพานพระปิ่นเกล้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Facebook เพจเรือพระราชพิธี
คำสำคัญ :   เรือพระราชพิธี, ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว