แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์

26,830      923
 
Creative Commons License
แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี ได้ดําเนินการสํารวจธรณีวิทยาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องมาเพื่อให้ได้แผนที่ธรณีวิทยารากฐาน มาตราส่วน 1:250,000 ทั่วประเทศ โดยสำรวจแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งแผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 ระวางแรกที่จัดพิมพ์ขึ้นคือระวางจังหวัดลําปาง ซึ่งสำรวจโดยนักธรณีวิทยาไทย และได้พิมพ์ออกเผยแพร่รวมทั้งสิ้น 46 ระวาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ 514,912 ตารางกิโลเมตร
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แร่, หินตะกอน, หินอัคนี, ภาพตัดขวาง, หินชั้น, ธรณีวิทยา, หินแปร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายวีรศักดิ์ นคินทร์บดี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายครรชิต ศิริภักดี, นายอารยะ นาคะนาท, นายสุเทพ ศรีสุข, นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน, นายปัญญา สุริยะฉาย, นายยงยุทธ ตรังคชสาร, นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายสงัด ปิยะศิลป์, นายอมร เมธิกุล, สงัด พันธุ์โอภาส, นายยืนยง กุลวงศ์, นายอมร ภูพัฒน์, นายสิทธิ์ สุทธิพงศ์, นายสุวัฒน์ ชุ่มวิเศษ, นายประเสริฐ กาญจนจงกล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บรรยาย, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายวีรศักดิ์ นคินทร์บดี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายครรชิต ศิริภักดี, นายอารยะ นาคะนาท, นายสุเทพ ศรีสุข, นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน, นายปัญญา สุริยะฉาย, นายยงยุทธ ตรังคชสาร, นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายสงัด ปิยะศิลป์, นายอมร เมธิกุล, สงัด พันธุ์โอภาส, นายยืนยง กุลวงศ์, นายอมร ภูพัฒน์, นายสิทธิ์ สุทธิพงศ์, นายสุวัฒน์ ชุ่มวิเศษ, นายประเสริฐ กาญจนจงกล. (2559). แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์, 23 มีนาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14922
กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายวีรศักดิ์ นคินทร์บดี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายครรชิต ศิริภักดี, นายอารยะ นาคะนาท, นายสุเทพ ศรีสุข, นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน, นายปัญญา สุริยะฉาย, นายยงยุทธ ตรังคชสาร, นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายสงัด ปิยะศิลป์, นายอมร เมธิกุล, สงัด พันธุ์โอภาส, นายยืนยง กุลวงศ์, นายอมร ภูพัฒน์, นายสิทธิ์ สุทธิพงศ์, นายสุวัฒน์ ชุ่มวิเศษ, นายประเสริฐ กาญจนจงกล. (2559). "แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14922. (23 มีนาคม 2559)
กรมทรัพยากรธรณี กองธรณีวิทยา, นายพิสิทธิ์ ธีรดิลก, นายวีรศักดิ์ นคินทร์บดี, นายนิกร นครศรี, นายอดุลย์ เจริญประวัติ, นายนภดล มัณฑะจิตร, นายมนตรี ศิลปาลิต, นายวรกุล แก้วยานะ, นายวิวัฒน์ ไพจิตรประภาภรณ์, นายครรชิต ศิริภักดี, นายอารยะ นาคะนาท, นายสุเทพ ศรีสุข, นายเกษตร พิทักษ์ไพรวัน, นายปัญญา สุริยะฉาย, นายยงยุทธ ตรังคชสาร, นายสิโรตม์ ศัลยพงษ์, นายศักดา บุญจินตราดุลย์, นายวิชัย ศรีวรบวร, นายสงัด ปิยะศิลป์, นายอมร เมธิกุล, สงัด พันธุ์โอภาส, นายยืนยง กุลวงศ์, นายอมร ภูพัฒน์, นายสิทธิ์ สุทธิพงศ์, นายสุวัฒน์ ชุ่มวิเศษ, นายประเสริฐ กาญจนจงกล. "แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์". 23 มีนาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/14922.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แผนที่ธรณีวิทยามาตราส่วน 1:250,000 NE 47-11 ระวางจังหวัดอุตรดิตถ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว