กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 9 พฤศจิกายน 2555

ข้อมูลผลงาน

  56      32     
 
Creative Commons License
กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 9 พฤศจิกายน 2555 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 9 พฤศจิกายน 2555
คำอธิบาย :  กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 9 พฤศจิกายน 2555 โดยนาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Facebook เพจเรือพระราชพิธี
คำสำคัญ :   เรือพระราชพิธี, ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
URL :   https://www.facebook.com/royalbargesthailand
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip