เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9

ข้อมูลผลงาน

  34      27     
 
Creative Commons License
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ 9
คำอธิบาย :  กำลังพลฝีพายเรือพระราชพิธี พายเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่ ๙ ไปยังอู่หมายเลข ๑ อธบ.อร.
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  Facebook เพจเรือพระราชพิธี
คำสำคัญ :   ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, เรือพระราชพิธี
URL :   https://www.facebook.com/royalbargesthailand
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip