วาดรูป ด้วยปากกา วัดเชียงทอง หลวงพระบาง สปป.ลาว

ข้อมูลผลงาน

  37      28     
 
Creative Commons License
วาดรูป ด้วยปากกา วัดเชียงทอง หลวงพระบาง สปป.ลาว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วาดรูป ด้วยปากกา วัดเชียงทอง หลวงพระบาง สปป.ลาว
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สมบูรณ์ เคหารมย์
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   เมืองมนต์สีธงไทย
คำสำคัญ :   สีน้ำ, ลายเส้น, ศิลปะ, วัด
URL :   https://www.facebook.com/aodtoo
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ