พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร

ข้อมูลผลงาน

  69      40     
 
Creative Commons License
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์ข่าวบันทึกเหตุการณ์ เสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนคร หรือสยามเป็นการชั่วคราวของยุวกษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ขณะพระชนมายุเพียง ๑๓ พรรษา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล ใน วันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ปี ๒๔๘๑ นับเป็นครั้งแรกของแผ่นดินสยามที่ว่างเว้นจากการมีกษัตริย์ประทับอยู่ในประเทศ นับตั้งแต่ปี ๒๔๗๖ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จนิราศจากประเทศไปประทับ ณ ประเทศอังกฤษ แล้วทรงสละราชสมบัติในเวลาต่อมา ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนเรื่องพระมหากษัตริย์ไทย และประวัติศาสตร์บ้านเมือง รวมทั้งใช้เรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องการเดินทางข้ามประเทศในสมัยก่อน ตลอดจนภูมิศาสตร์ ได้อีกด้วย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ถ่ายภาพโดย ประสาท สุขุม ม.ร.ว.อนุศักดิ์ หัสดินทร, บริษัท ไทยฟิล์ม จำกัด
คำสำคัญ :   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล, รัชกาลที่ ๘, ในหลวง ร.8, ในหลวง, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เสด็จนิวัตพระนคร, นิวัตพระนคร, รัชการที่ 8
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้