งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม

ข้อมูลผลงาน

  73      25     
 
Creative Commons License
งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม
คำอธิบาย :  ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์ งานวันคล้ายวันเกิดของ นายพลตรีหลวงพิบูลสงครามซึ่งเป็นตำแหน่ง ณ ขณะนั้น ของจอมพล ป. พิบูลสงคราม หนึ่งในคณะนายทหาร ผู้ร่วมก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย ปี ๒๔๗๕ ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใน ปี ๒๔๘๑ นับเป็นผู้นำทรงอิทธิพลและสร้างความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง โรงเรียนสามารถนำภาพยนตร์เรื่องนี้มาปรับใช้กับการเรียนการสอนของระดับชั้นมัธยม หรือ การเรียนในหัวข้อบุคคลสำคัญของไทย
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   กรมโฆษณาการ
คำสำคัญ :   นายกรัฐมนตรี, งานวันชาตะ นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน, จอมพล ป., จอมพล ป. พิบูลสงคราม, นายพลตรีหลวงพิบูลสงคราม, งานวันเกิด จอมพล ป., ชาตะ, วังสวนกุหลาบ, จอมพลป. พิบูลสงคราม, ทำเนียบ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, Resource Review, ภาพเคลื่อนไหว, Flash Clip, VDO Clip