สาระวิทย์ ฉบับที่ 78 , เดือน กันยายน 2562

ข้อมูลผลงาน

  276      150     
 
Creative Commons License
สาระวิทย์ ฉบับที่ 78 , เดือน กันยายน 2562 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  สาระวิทย์ ฉบับที่ 78 , เดือน กันยายน 2562
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   สาระวิทย์, วิทยาศาสตร์, Sarawit
URL :   https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   บทความ