บันทึกเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ (อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา)

ข้อมูลผลงาน

  244      57     
 
Creative Commons License
บันทึกเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ (อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  บันทึกเหตุการณ์การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ (อนุทินวีรชน ๑๔ ตุลา)
คำอธิบาย :  ภาพบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญของการเมืองไทย โดยอาจารย์ชิน คล้ายปาน อาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเพื่อนช่างภาพสื่อมวลชน โดยลำดับช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่วันที่ ๖ ตุลาคม – ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
คำสำคัญ :   ธรรมศาสตร์, ประวัติศาสตร์การเมืองไทย, ประชาธิปไตย, นำภาพยนตร์กลับสู่โรงเรียน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, ภาพเคลื่อนไหว, VDO Clip