การพิสูจน์กลไกการเกิดปฏิกิริยา 1. Pre-equilibrium Hypothesis

ข้อมูลผลงาน

  1,990      325     
 
Creative Commons License
การพิสูจน์กลไกการเกิดปฏิกิริยา 1. Pre-equilibrium Hypothesis is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การพิสูจน์กลไกการเกิดปฏิกิริยา 1. Pre-equilibrium Hypothesis
คำอธิบาย :  จลศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี
การพิสูจน์กลไกการเกิดปฏิกิริยา 1. Pre-equilibrium Hypothesis
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สิริหทัย ศรีขวัญใจ
คำสำคัญ :   Pre-equilibrium Hypothesis, เคมี, จลศาสตร์เคมี, chemical, reaction, สมดุลเคมี, machanism, การเกิดปฏิกิริยา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, ภาพเคลื่อนไหว

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (340.04 MB)