กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน

ข้อมูลผลงาน

  415      96     
 
Creative Commons License
กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ บทที่ 2 ชมเรือกระบวน
คำอธิบาย :  กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ บทที่ ๒ ชมเรือกระบวน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ทองย้อย แสงสินชัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   Facebook เพจเรือพระราชพิธี
คำสำคัญ :   เรือพระราชพิธี, บทที่ 2 ชมเรือกระบวน, ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค, คำร้องกรอง, บทร้องกรอง, โอกาสมหามงคลการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเลียบพระนคร, กาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ, คำกลอน, พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ