วิชาเวชปฏิบัติ หัตถการผิวหนังวิทยา Dermatosurgical procedure

ข้อมูลผลงาน

  96      86     
 
Creative Commons License
วิชาเวชปฏิบัติ หัตถการผิวหนังวิทยา Dermatosurgical procedure is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิชาเวชปฏิบัติ หัตถการผิวหนังวิทยา Dermatosurgical procedure
คำอธิบาย :  แผนการสอนวิทยาการเวชศาสตร์ความงาม Aesthetic medical and surgical sciences วิชา เวชปฏิบัติ หัตถการผิวหนังวิทยา ๑๐๑ Dermatosurgical procedure 101
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  กฤตยะ จันทรสูนย์
คำสำคัญ :   เวชปฏิบัติ, วิทยาการเวชศาสตร์ความงาม, Dermatosurgical procedure, Aesthetic medical, หัตถการผิวหนังวิทยา, เวชศาสตร์ความงาม, แผนการสอน, การดูแลสุขภาพผิว, Aesthetic medical and surgical sciences, surgical sciences
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Unit of Study, แผนการสอน, ประมวลวิชา, แบบฝึกหัด