กระทงจากใบไม้ ง่ายจัง แบบที่ 3

ข้อมูลผลงาน

  27      16     
 
Creative Commons License
กระทงจากใบไม้ ง่ายจัง แบบที่ 3 is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กระทงจากใบไม้ ง่ายจัง แบบที่ 3
คำอธิบาย :  เป็นการทำกระทง เพื่อใช้ในงานลอยกระทงตามประเพณีไทย ทำด้วยใบเตยด่าง ตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองและบานไม่รู้โรย เป็นกระทงไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เหมาะกับการเรียนรู้ฝึกทำของเด็กๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วรีวรรณ โขนงนุช
คำสำคัญ :   DIY, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, กระทงประดับ, สิ่งประดิษฐ์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (90.43 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง