แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.0

ข้อมูลผลงาน

  102      132     
 
Creative Commons License
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.0 is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 1.0
คำอธิบาย :  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand Data Protection Guidelines 1.0
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ, ชวิน อุ่นภัทร, ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล, ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
คำสำคัญ :   กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, GDPR, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ข้อมูลส่วนบุคคล, General Data Protection Regulation, Data Protection Guidelines, ศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ