ต้นเท้ายายม่อม

ข้อมูลผลงาน

  71      31     
 
Creative Commons License
ต้นเท้ายายม่อม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ต้นเท้ายายม่อม
คำอธิบาย :  ต้นเท้ายายม่อม เป็นเศรษฐกิจประจำถิ่น แถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก โดยพบมากที่จังหวัดชลบุรี ปลูกและทำเป็นแป้ง เรียกแป้งเท้ายายม่อม คุณสมบัติของแป้งเท้ายายม่อมมีความละเอียดมาก สีขาว ใส และคงรูปไม่เหลว
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  วัชรีย์พร คุณสนอง
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   รินจง เสริมศรี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสำคัญ :   พืชเศรษฐกิจ, บ้านปึก, ชลบุรี, แป้งเท้ายายม่อม, ต้นเท้ายายม่อม
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   Full Course, กรณีศึกษา, Software, Poster, ข้อมูลปฐมภูมิ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (228.10 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง