ผ้าจวนตานี

ข้อมูลผลงาน

  43      17     
 
Creative Commons License
ผ้าจวนตานี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผ้าจวนตานี
คำอธิบาย :  ผ้าจวนตานี หรือผ้าล่องจวนตานี หรือผ้าลีมาร์ล่องจวน เป็นผ้าทอดั้งเดิมในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส แต่มีศูนย์กลางของความเจริญรุ่งเรืองอยู่ที่ปาตานี หรือจังหวัด ปัตตานีในปัจจุบัน ด้วยเมืองปาตานีในอดีตเป็นเมืองท่าที่สำคัญเมืองหนึ่งในคาบสมุทรมลายู มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการเมืองกับประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย ประเทศในแถบอาหรับ และยุโรป โดยมีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีสินค้าที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่สำคัญคือผ้าไหม เส้นไหมและฝ้าย จึงนับได้ว่าเมืองปาตานีหรือปัตตานีเป็นเมืองที่สำคัญในการซื้อขายผ้าไหมและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คนึง บัวพูล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คำสำคัญ :   ภาคใต้, ผ้า
URL :   https://clib.psu.ac.th/ebookgen/public/southerninfo/s0/201905-5cd14666216b1
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (388.74 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง