ผ้าทอแพรกหา

ข้อมูลผลงาน

  53      18     
 
Creative Commons License
ผ้าทอแพรกหา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ผ้าทอแพรกหา
คำอธิบาย :  ผ้าทอบ้านแพรกหา เป็นผ้าทอที่สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าของราษฎรชาวแพรกหาในอดีต ลายที่ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นเวลาอันยาวนานนั้น มีอยู่ 2 ลาย คือ ลายตาหมุก กับลายตาราง (ตาหราง)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  คนึง บัวพูล
ผู้สร้างสรรค์ร่วม/ผู้แต่งร่วม/เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
คำสำคัญ :   ผ้า, ภาคใต้
URL :   https://clib.psu.ac.th/ebookgen/public/southerninfo/s0/201905-5cd12aefc3189
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.49 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง